logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery
Top

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dayal / Aktuality  / OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

za účelem informování

 o nabídce poskytovaných služeb a o pořádaných akcích,

za účelem přijímání a vyřizování objednávek,

vystavování účetních dokladů a jejich účtování

Já – David Heneberg, Dis.,Vrchlického 96, 150 00 Praha 5 s provozovnou „ Regenerační studio Dayal“ Vyšehradská 43, 120 00 Praha 2, (dále jen “Poskytovatel služeb”), IČ 48064491, jsem pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které mi Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro mne velmi důležitá, proto vždy postupuji v souladu s právními předpisy. Shromažďuji a zpracovávám pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 1, které nezbytně potřebuji pro naplnění účelu popsaného v bodě 2. Rád Vám kdykoliv odpovím na jakýkoliv dotaz související se zpracováním osobních údajů buď osobně, nebo prostřednictvím telefonu číslo +420 603 111 445, případně prostřednictvím emailu info@dayal.cz.

1.    Jaké údaje potřebuji

Od Vás, kteří chcete být informováni o nabídce poskytovaných služeb a o pořádaných akcích potřebuji následující osobní údaj:

  •  e-mailová adresa

Od Vás, kteří se chcete objednat na některou z poskytovaných služeb, či zakoupit některý z nabízených produktů potřebuji následující osobní údaje:

  •  jméno a příjmení
  •  číslo telefonu
  •  e-mailová adresa
  • dříve poskytnuté služby, zakoupené produkty

 

V případech, že si nepřejete získávat ode mne žádné informace, budete si objednávat mé služby osobně a úhrada bude prováděna pouze formou zjednodušeného daňového dokladu, výše uvedené údaje od Vás požadovat nebudu. Povinnost poskytovat Vaše údaje v uvedených případech nemáte, žádné možné důsledky na poskytované služby to mít nebude.

2.    Proč údaje potřebuji

Oznamuji Vám, že Vaše osobní údaje shromažďuji za účelem, abych Vám mohl:

  •  v mém oprávněném zájmu vycházejícím z naplňování mého podnikání poskytovat informace o nabídce poskytovaných služeb a o pořádaných akcích,
  • v mém oprávněném zájmu vycházejícím z naplňování mého podnikání přijímat Vaše objednávky na některou z poskytovaných služeb, či na zakoupení některého z nabízených produktů,
  • pro splnění právní povinnosti vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a ze zákona č. 112/2016 Sb. Sb., o evidenci tržeb, v aktuálních zněních, vypořádávat Vaše objednávky, vystavovat účetní doklady a zaúčtovávat je.

 

3.    Jak s údaji pracuji

Osobní údaje jsou u mne důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat mám nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující
technická, organizační a personální opatření.

Vaše poskytnuté osobní údaje zpracovávám sám, do styku s nimi přichází pouze účetní Jana Terlecká, která pro mě vede účetnictví na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Žádným dalším příjemcům Vaše osobní údaje nepředávám. V souladu s právními předpisy k nim mohou získat přístup v rámci zvláštního šetření příslušné státní orgány.

Pro registraci na akce využívám v některých případech formuláře GOOGLE. Vámi poskytnuté údaje jsou po akci smazány. V případě, že nechcete zadávat osobní údaje to tohoto nástroje, je vždy možnost přihlásit se osobně, telefonem, nebo emailem. Vždy je také možnost registrovat si pouze volné místo a osobní údaje neuvádět.

4.    Jak dlouho údaje držíme

Vaše osobní údaje, které od Vás mám k dispozici, budou uchovávány až do okamžiku, dokud budu nabízené služby poskytovat, případně do chvíle, kdy pomine Váš zájem o mé služby a uplatníte své právo na námitku se zpracováním. Tímto okamžikem Vaše osobní údaje, včetně e‑mailové adresy z mé databáze vymažu.

Pro Vaše osobní údaje zpracovávané pro splnění právní povinnosti platí zákony stanovené lhůty pro jejich uchování nepřekračující 10 let. Poté budou z mé účetní databáze vymazány.

5.    Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracovávám, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Jsem oprávněn v případech opakovaných či nepřiměřených žádostí tyto odmítnout, případně požadovat přiměřenou úhradu.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abych odstranil takto vzniklý stav, tj. zajistil opravu, omezení nebo výmaz Vašich osobních údajů.

V určených případech zpracování v mém oprávněném zájmu máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončím.

Pro uplatnění žádosti mne kontaktujte osobně, či jiným způsobem zaručujícím Vaši identifikaci. Budu Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů.

Pokud se budete i nadále domnívat, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Prazde 23.5. 2018

David Heneberg

 

 

Share